GREENPEACE

Vi kräver hållbart och rättvist skogsbruk!

Greenpeace driver en lösningsorienterad skogskampanj baserad på forskning och hållbar utveckling. Vad innebär då ett hållbart förhållningssätt till skogen?


För att svara på den frågan behöver vi ha i åtanke biologisk mångfald, klimatet och grundläggande mänskliga rättigheter. Inte bara i Sverige, utan även globalt - och för både nutida och framtida generationer.

Skogen kan - och bör - vara en viktig pusselbit till flera av vår tids ödesfrågor, men då måste det svenska skogsbruket förändras i grunden. För det krävs, i sin tur, en fullkomlig omställning gällande vilken skog vi avverkar i Sverige, hur vi avverkar den, samt vad vi väljer att tillverka av den.

Vi har väldigt lite gammal, riktigt skog kvar i Sverige. De sista små öarna av gammelskog – och alla de arter som är beroende av den – kämpar nu för sin överlevnad i ett hav av trädplantage och kalhyggen. Och de stora skogsbolagen väntar bara på att få jämna dessa små öar med marken. Skogsbolag expanderar i detta nu in i de sista få procent gammelskog vi har kvar i Sverige. Det kommer innebära att flera tusen år gamla ekosystem går förlorade. Det kan vi inte tillåta.

Enligt FN:s konvention om biologisk mångfald har Sverige ålagt sig att skydda 17 procent av den produktiva skogsmarken. I dag är mindre än fem procent av skogen långsiktigt skyddad. Sveriges skogsskydd är undermåligt. I dag avverkas gammelskog som borde skyddas, gammelskogar som under sin livstid förädlat en mångfald av liv. Skogar som ger renarna i norr sin naturliga föda. Skogarna som ger oss mat och rent vatten. Skogar som i mark och träd lagrat kol i tusentals år. Dessa skogar är snart ett minne blott. Över 90 procent av Sveriges skog är påverkad av skogsbruk. Det innebär att redan allt för många biologiskt värdefulla skogar har omvandlats till artfattiga trädplanteringar. Priset vi alla måste betala för bolagens förvandling av skogslandskapet är tydligt: Minskad mångfald av liv och minskat kollager. Vi har inte råd med det.

Vi på Greenpeace är inte emot skogsbruk, tvärtom. Däremot anser vi att vi måste hålla oss till att bruka enbart 80 procent av skogen, och det på hållbart sätt. Ett hållbart skogsbruk innebär: färre kalhyggen, inga monokulturer och inga skogliga biodrivmedel. Vi måste således ge alla aktörer långsiktiga spelregler som visar vilka dessa 80 procent som vi kan bruka är. Detta bör göras inte minst för skogsnäringens skull, för att veta vilken skog som samhället måste skydda respektive bruka, men även för att nå de demokratiskt beslutade miljömålen samt internationella miljöavtal för skogen som Sverige ålagt sig att följa. Med skogsvårdslagen som utgångspunkt ska miljö- och produktionsmål vara likställda, men vi når inte miljömålen idag. Vi måste skydda 20 procent av vår skog långsiktigt, och resterande 80 procent kan vi bruka. Men vi följer inte de mål eller avtal vi själva skrivit under med nuvarande skogsbruk, utan vi exploaterar vårt skogslandskap på ett helt orimligt sätt.

Sverige har via Parisavtalet ålagt sig att snarast minska alla typer av växthusgasutsläpp. Det innebär mer skog måste skyddas omedelbart, samtidigt som skogsbruket måste bedrivas mer hållbart. När skog kalavverkas frigörs stora mängder växthusgaser från marken där skogen stått. Därefter planteras monokulturer på kalhygget som enligt skogsbolagen ska betala tillbaka det ”växthusgaslån” som kalhygget orsakade. Men det lånet tar de nya träden minst 50 år att återbetala.Vi har inte 50 år på oss att lösa klimatfrågan. Den måste lösas nu.

Nyligen undertecknade 659 forskare ett brev till Europaparlament med en tydlig varning till parlamentarikerna. I brevet poängteras att förbränning av biomassa från skogen kommer att förvärra vår klimatpåverkan de närmaste årtiondena. Genom att skydda mer skog, speciellt den gamla orörda skogen med stora kolförråd, kan vi förhindra stora utsläpp av växthusgaser.

Skogsindustrin talar ofta om att de tillför “naturlig” koldioxid tillbaka till atmosfären vid avverkning, men atmosfären gör inte skillnad på varifrån växthusgaserna kommer - vi måste minska alla typer av utsläpp, från både fossila bränslen, och skogsprodukter. Produkter som tillverkas av skog må vara fossilfria, men det betyder inte att de är fria från växthusgasutsläpp.

Med ord som förnybart och fossilfritt försöker alltså skogsindustrin sälja oss en falsk lösning på klimatkrisen. Att något är förnybart och fossilfritt betyder inte att det är utan klimat- eller miljöpåverkan. Även europeiska vetenskapsrådet EASAC betonar att förbränningen av skogsbaserade produkter kan öka utsläppen av koldioxid i EU och äventyra målen i Parisavtalet.

Dagens trädplantage har väldigt lite gemensamt med den naturliga livscykeln i skogen. En talls kretslopp från planta till gammalt träd och slutligen död multnande ved är 600–1000 år. De träd som planteras idag kommer att huggas ner när träden bara blivit 80–100 år gamla. Ur biologisk synvinkel har de då just nått puberteten. I dag är 61,7 % av den produktiva skogen yngre än 60 år, med andra ord: Det råder rena rama lekstugan i det svenska skogsbruket.

Det går inte att återplantera skog, bara träd. Det är hög tid att Sveriges skogsbolag inser och tar sitt ansvar för Sveriges sista gammelskogs överlevnad. Och för vår.

Allt gott,

Lina Burnelius,
ansvarig för skogsfrågor på Greenpeace